Prodej dřeva – samovýroby v roce 2024

Samovýroba je způsob prodeje dřevní hmoty, která je realizována na základě platného písemného povolení „Smlouvy o prodeji dříví v drobném“.  Žadatel (kupující) si tak může na vlastní náklady vyrobit a zpracovat dřevní hmotu, která je většinou určena pro využití jako dřevo palivové. Jedná se většinou o dřevo z míst, které jsou nedostupné pro větší techniku, nebo množství je minimální a není vhodné ho zpracovávat mechanizovaně (jednotlivé zlomy, vývraty, stromy poškozené sněhem, nehroubí, apod.).

Dřevní hmota je označena v lesním porostu nebo je přidělen lesní porost k dočištění a následnému připravení plochy pro další lesnické práce (naorání, zalesnění). Zadanou samovýrobu je nutné provádět pouze v množství a v místě uvedeném ve smlouvě. Je zakázáno zpracovávat dřevní hmotu v jiných porostech! Odvoz dřevní hmoty provádí žadatel na vlastní náklady. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození ostatních porostů, lesních cest nebo ostatních komunikací. Po ukončení zadaných prací provede zaměstnanec společnosti kontrolu v porostu a následně přeměření na odvozním místě nebo přímo u kupujícího, stanoví množství dřeva a částku k úhradě. Na provedenou platbu je vystaven doklad.

„Smlouva o prodeji dříví v drobném“ (samovýroba) obsahuje jméno a příjmení žadatele (kupujícího), adresu a kontaktní údaje, místo plnění, sortimenty dřevní hmoty a předpokládané množství palivového dřeva ke zpracování, (uvedení předběžné ceny), termín realizace a dokončení, GDPR. Smlouva dále obsahuje upozornění pro kupujícího na zvláštnosti v porostu, kontakty na prodávajícího (Lesy města Stříbra, s.r.o.), na záchranné složky, apod.

Smlouvy o prodeji dříví v drobném jsou vydávány dle požadavku prodávajícího a jejich počet může být omezen.