Černý rybník

Vodní dílo „Černý rybník – Sulislav“ ležící na bezejmenném PBP Mže, IDVT 10263316, č.h.p. 1-10-01-132, původně na p.p.č. 805/1, dle GP č. 294-288/2015 na p.p.č. 805/37 a st. p. č. 164 v k. ú. Sulislav, obec Sulislav, okres Tachov, kraj Plzeňský.

Černý rybník je součástí lesních porostů, spravovaných společností Lesy města Stříbra s.r.o. na základě nájemní smlouvy  č. j. 354/MěÚ/05 ze dne 29.6.2005 a dodatků - Dodatek č. 1,2,3 a 4 ze dne 27.2.2018.

koruna hráze                           ve výšce cca 442,80 m. n. m.
výška hráze                            2,5 m
šířka koruny hráze                4 m
zatopená plocha rybníka   1.631 m2

Oprava a rekonstrukce rybníka byla provedena na základě rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí č. j. ŽP/7063/14 ze dne 7.7.2014 jako opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst.1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích.

Akce byla dokončena a zkolaudována v roce 2020 byla podpořena celkovou dotací 2.365.580 Kč.

Lesy na akci přispěly částkou 92.448,64 Kč.