Jánský rybník – Křivý rybník

Vodní dílo „Sulislav – odbahnění a oprava Jánského rybníka“ na p. p. č. 843/2, 843/3, 843/4 v k. ú. Sulislav bylo dokončeno v roce …… a dotace činila 3.810.919 Kč.
Lesy na akci přispěly částkou 1.633.252 Kč.
plocha při norm. hladině 2,5062 ha
objem při norm. hladině 52.000 m3
hráz zemní sypaná homogenní
délka hráze 372 m
šířka koruny hráze 2-3 m
max. výška hráze 4 m
max. hloubka 2,85 m
výpustné zařízení požerák betonový prefabrikovaný
bezpečnostní přeliv průleh v hrázi
délka vzdutí max. 110 m

Tento rybník o rozloze 25.062 m2 vodní plochy se nachází v lesním porostu mezi obcemi Sulislav, Svinná a Sytno. Je zásobárnou vody pro okolní lesní porost. Jeho zajímavostí je jeho nezvyklý tvar, který z jednoho konce neumožňuje pohled na druhý konec. Pátráním po jeho historii se dostanete k zajímavým zjištěním. Dnes je uváděn a znám jako Jánský rybník. Mnoho starousedlíků jej však zná pod lidově šířeným názvem „Křivák". Pátráním po vzniku tohoto názvu nás kroky zavedou do historie, kde ve starých mapách zjistíte, že skutečně kdysi nesl název poplatný svému tvaru „Krumme Teich", což by se dalo přeložit jako „Křivý rybník". Původně název „Johanni Teich" tedy Jánský rybník nesla vodní plocha, která byla severozápadním směrem. Dnes je již patrný jen při pozorném sledování změn v přírodě. Dno je zarostlé vegetací. Je možné ještě najít zbytky z původní hráze.
Dnes je rybník v majetku města Stříbra, kam se dostal při úhradě dluhu obce Sulislav. Při nedávné rekonstrukci, kterou provedly Lesy města Stříbra a obnovily tak jeho funkci, žádný poklad nalezen nebyl. Naopak byly investovány nemalé prostředky. Podle mých údajů rekonstrukce dosáhla téměř 6 milionů korun.
K Jánskému rybníku, alias Křiváku se váže i pověst, kterou zaznamenal autor knihy "Báje a pověsti Stříbrska" Zdeněk Eyer.
mapka
Tento text najdete v „kešce“, kterou založil Dirigent61