Lesní cesta Sulislav – I. etapa

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na akci „Lesní cesta – Lesnická infrastruktura“ podala společnost již v roce 2015. Tato žádost však nebyla schválena a společnost proto vypracovala následně nový projekt, který se již podařilo realizovat.

Páteřní lesní cesta v k. ú. Sulislav zajišťuje dopravní obslužnost pozemků v dané oblasti. Její realizací se zlepšila pěší a cyklistická doprava, zlepšilo se napojení stávající sítě pozemních komunikací a lesní komplex se tak stal přístupnější široké veřejnosti. Zároveň se také zvýšila  bezpečnost při zajištění lesnických prací a svozu dřevní hmoty. Rekonstrukcí byl odstraněn nevyhovující a poškozený stávající povrch, který byl nahrazen mechanicky zpevněným kamenivem, byly zbudovány propustky a svodnice. Celková délka upravené lesní cesty je 1.021 m. Tato akce byla dokončena v roce 2019 a byla financována Státním zemědělským intervenčním fondem – SZIF, náklady byly ve výši 2.574.566,00 Kč.

Lesy na akci přispěly částkou 870.199,08 Kč.