Platný hospodářský plán 2017-2026

1.1.2017 přichází v platnost poslední hospodářský plán, který je platný do 31.12.2026. Blížící se nebezpečí v podobě žíru lýkožrouta smrkového jsme vnímali již nástupem suchých let 2013 a 2014. Smrkové porosty na našem polesí, mající v tu dobu zastoupení 28 % z celkové výměry, začínají vlivem sucha a nedostatku vody chřadnout a zasychat. Kůrovec se nám dařil v tomto období ještě držet v normě. Následné suché období, které přetrvává až dodnes, a kdo ví, jak dlouho přetrvávat ještě bude, zapříčiňuje, že lesy zasahuje ohromná kůrovcová kalamita, která se nevyhnula ani nám a rovná se apokalypse smrkových porostů v rámci celé ČR. Od roku 2017 společnost pravidelně těží cca 12 500 m3 napadené kůrovcové hmoty ročně, což je vlastně dvouletý etát těžby v rámci našeho LHC. Těžbou kůrovcového dřeva nám tak vznikají holiny nebývalých rozměrů. Jak se nám v současných klimatických podmínkách bude dařit naše lesy obnovovat nikdo z nás bohužel nedovede říci.

Je krásné vědět, že máme zakládat lesy různorodé, smíšené, s mnohem větším podílem listnatých dřevin, ale tyto lesy bez vody budou taktéž horko těžko růst. V současné tržní ekonomice vnímáme všechny problémy s těžkou hlavou a starostmi, jak to s našimi lesy v následujících letech bude. Jsme pravověrní lesníci, moc dobře víme, že máme udělat maximum pro to, abychom předali následujícím generacím les v co nejlepším stavu, ale za současné situace jsme spíše naplněni –  pesimismem.

Provoz správy zajišťuje v průměru 10 zaměstnanců. Kromě technickohospodářských pracovníků a lesního odborného hospodáře je to šest stálých zaměstnanců. V jejich pracovní náplni je nejvíce zastoupena pěstební činnost, a to zejména zalesnění, ožinování, stavba a údržba oplocenek, vyvětvování, prováděna je i chemická ochrana – nátěry a postřiky proti škůdcům i proti zvěři a další práce. V sezóně, v rámci rychlého zajištění prací (využití počasí, vláhy a pod.) jsou některé práce provedeny i dodavatelsky.

Nákup sazenic je prováděn od prověřených a zavedených společností, které jsou držitelem licence Ministerstva zemědělství ČR pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Většinou se jedná o prostokořenný sadební materiál, poloodrostky a odrostky, v poslední době je však upřednostněn nákup sazenic pěstovaných v kontejnerech. Při nákupu je upředňostňována hlavně kvalita, šetrné zacházení při přepravě, při zakládání sazenic – až po jejich vlastní výsadbu v lesních porostech.

Těžební práce, jakožto i prořezávky a probírky v lesních porostech společnost provádí na základě uzavřených smluv dodavatelsky.

Prodej dřeva je zajištěn ve vlastní režii. Dřevo je prodáváno odběratelům v nasmlouvaných sortimentech, i zpracované a vyrobené dle objednávek odběratelů – rovnané štípané, sypané a pod. Největším odběratelem dřevní hmoty je firma Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.

Kromě správy lesa společnost Lesy města Stříbra s.r.o. do nedávné doby zajišťovala údržbu hřišť, minoritských zahrad, parku a víceúčelové plochy.

Další provozovanou činností je myslivost, kterou společnost provozuje v režijní honitbě.