Základní údaje o hospodaření

Společnost Lesy města Stříbra  s r.o. obhospodařuje lesy a rybníky ve vlastnictví města Stříbra  a obcí Sulislav, Sytno a Vranov.

Všeobecné údaje:

LHC „Městské  lesy Stříbro“
Kód LHC: 314401
Platnost  LHP: je 10 let, od 1.1.2017 – 31.12.2026
Celková plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazených do LHP je 1 483,75 ha, porostní půda 1466,34 ha.

Přírodní poměry:

LHC „Městské  lesy Stříbro“ se nachází v Plzeňském kraji ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Nýřany (27,65 ha) a Stříbro (1 456,10 ha), na katastrálním území obcí Hněvnice, Láz u Kladrub, Vrbice u Stříbra, Pňovany, Milíkov u Stříbra, Stříbro, Sulislav, Lhota u Stříbra, Sytno, Jezerce, Otročín u Stříbra, Těchlovice u Stříbra, Butov, Svinná u Stříbra a Vranov u Stříbra.

Nachází se v přírodní lesní oblasti č. 6 – Západočeská pahorkatina. Skládá se z několika vzájemně nesouvisejících částí, jež jsou částmi větších lesních komplexů, převážně v majetku státu. Nadmořská výška LHC se pohybuje od 350 m n.n.

Geologické podloží tvoří převážně xylitické břidlice a droby, z menší části písčité štěrky a štěrkopísky, slepence, arkózy a pískovce.

Z hlediska klimatických poměrů patří východní polovina území LHC do klimatického okrsku B2 – mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou, pahorkatinný. Průměrná roční teplota se pohybuje v závislosti  na nadmořské výšce kolem 7 C. Průměrný roční úhrn srážek je 550 mm, průměrná délka vegetační doby činí 150 dnů.

Lesní vegetační typy:

Vegetační stupeň
–  bukodubový plocha porostní půdy – 878,58 ha     59,92 %
– dubobukový                                                   587,76 ha     40,08 %

Zastoupení souborů lesních typů:   (pět nejvíce zastoupených SLT)

2K       kyselá buková doubrava                    345,66 ha       23,57 %
2I        uléhavá kyselá buková doubrava     250,39 ha       17,08 %
3I        uléhavá kyselá dubová bučina           226,05 ha       15,42 %
3O       jedlodubová bučina                           98,99 ha         6,75 %
0K       kyselý(dubový-bukový) bor              60,23 ha         4,11 %

Zastoupení trofických řad:    (tři nejvíce zastoupené řady)

Kyselá řada (M,K,N,I)                       1.075,04 ha     73,31 %
Oglejená řada (O,P,Q)                         208,38 ha     14,21 %
Živná řada (S,F,C,B,W,H)                     139,89 ha      9,54 %

Zhodnocení stavu lesa:   (tři nejvíce zastoupené stupně)

Věkový stupeň 3                    180 ha
Věkový stupeň 1                    140 ha
Věkový stupeň 11                  130 ha

Zastoupení dřevin:   (tři nejvíce zastoupení dřeviny)

BO                  53 %
SM                  28 %
BR                  4 %

Kategorizace lesů:

Lesy hospodářskéLesy ochranné – §7 odst.1 písm .a) – mimořádně nepříznivé stanoviště – 12,96 ha.
Lesy zvláštního určení – §8 odst.2 písm..a) – lesy v prvních zónách CHKO a lesy PR a PP – 0,85 ha.
Lesy zvláštního určení – §8 odst.2 písm..e) – lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou – 109,78 ha.
Lesy zvláštního určení – §8 odst.2 písm..h) – lesy – veřejný zájem vyžadující odlišný způsob hospodaření – 0,39 ha.
Celkem: 123,98 ha

Ochrana přírody:

Zvláště chráněná území – Na území LHC Stříbro se nacházejí přírodní památka Petrské údolí. Předmětem ochrany je hlavně ochrana přirozených teplomilných lesních porostů s typickou květenou.

Evropsky významná lokalita – NATURA 2000 – jedná se o síť chráněných území evropského významu – chrání se nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a také tzv. přírodní stanoviště vyskytující se na území Evropské unie. Na území LHC se jedná o stanoviště vojenské cvičiště, kde se vyskytuje kuňka žlutobřichá a čolek velký.

Na území LHC se nevyskytuje žádná ptačí oblast.

Archeologické stanoviště a kulturní památky:

Dle Státního archeologického seznamu se na území LHC vyskytují archeologická naleziště.

Úkoly společnosti spravující lesy v majetku města Stříbra

Základním strategickým cílem je obnovení a udržení stabilních lesních ekosystémů, uplatnění principu trvale udržitelného hospodaření a využívání lesů a lesního bohatství takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby jejich stabilita, biodiversita, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit užitečné funkce lesa zůstaly trvale zabezpečeny. Důležité je i zachování lesa jako trvale obnovitelného přírodního zdroje pro další generace.

Maximální celková výše těžeb stanovená závazným ustanovením LHP:

Mýtní těžba 54.070 m3
Předmýtní těžba (les hospodářský a les zvláštního určení) 12.397 m3
Předmýtní a mýtní těžba v lese ochranném 433 m3
Celkem 66.900 m3

Výchovné zásahy do 40 let věku:

Minimální plošný rozsah výchovy činí 33, 05 ha, z toho 187,19 ha prořezávek a 150,86 ha probírek.

Maximální podíl MZD (melioračních a zpevňujících dřevin):

Podíl MZD je stanoven vyhláškou a doplňujícími právními předpisy.

Rozdělení provozu:

Provoz je rozdělen na 2 lesní úseky – Sulislav a Vrbice, Butov.

Lesnický úsek  Sulislav:
porostní půda 623,57 ha
bezlesí                          3,17 ha
jiné pozemky                 2,45 ha
PUFL                            629,19 ha

Lesnický úsek Vrbice, Butov:
porostní půda 842,77 ha
bezlesí                              10,70 ha
jiné pozemky                   1,09 ha
PUFL                            854,56  ha

CELKEM:
porostní půda 1 .466,34 ha
bezlesí                               13,87 ha
jiné pozemky                    3,54 ha
PUFL                           1.483,75 ha

Kromě lesních porostů v majetku Města Stříbra provádí společnost správu lesů ve vlastnictví obcí Sytno, Sulislav a Vranov.